Ban giám đốc

LÊ BÁ ĐÌNH

CHỦ TỊCH CÔNG TY

President

LÊ HỒNG PHONG

P.GĐ TÀI CHÍNH

Vice Director of Finance

BÙI HOÀNG VIỆT

TP. CÔNG NGHỆ

Technology Manager

GAJANAN

TV. CÔNG NGHỆ

Technology Consultant

NGUYỄN VĂN KỶ

GIÁM ĐỐC

Director

ĐINH TRUNG HIẾU

PHÓ GIÁM ĐỐC

Deputy Director

Jollani Kiran

TV. KỸ THUẬT

Technical Consultant