Nước thải đô thị

Nước thải sinh hoạt thu gom từ các khu dân cư, Khu nghỉ dưỡng, …

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án
  Công suất(*)
  Chủ đầu tư
  Địa điểm công trình(*)
  Diện tích xây dựng dự kiến
  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu
  Đính kèm file
  Ngân sách dự kiến
  Chi phí vận hành mong muốn
  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư


  Thông số chất lượng nước đầu vào
  pH(*)
  COD(*)
  BOD(*)
  TSS(*)
  Dầu mỡ(*)
  Tổng Nito(*)
  Tổng phốt pho(*)


  Thông số chất lượng nước đầu ra


  Công tác yêu cầu


  Thông tin liên hệ